Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.
 • 3
 • 2
 • 1

Opis projektu:

Projekt "Szkolenia z zakresu edukacji włączającej dla pracowników systemu oświaty i JST w woj. kujawsko-pomorskim" jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

 • plakat-edukacja-wlaczajaca

Cel główny projektu:

Celem projektu jest wzrost wiedzy o dostępności i edukacji włączającej 1419 osób (w tym 1135 K) z woj. kujawsko-pomorskiego stanowiących kadry oświaty, dzięki objęciu szkoleniami i doradztwem w zakresie edukacji włączającej 1576 (w tym 1260 K), osiągnięte w terminie do 31.08.2023 r.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią (1576 osób):

 • pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) - 40 osób,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, liceów ogólnokształcących szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, techników, szkół branżowych I i II stopnia - 1336 osób,
 • pracownicy JST odpowiedzialni za edukację, w szczególności za edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna), pracownicy kuratoriów oświaty - 200 osób,

z terenu województwa kujawsko - pomorskiego.

Zaplanowane działania:

Realizacja doradztwa i szkoleń dla:

 • pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (szkolenia 45 godzinne, realizowane w 3 zjazdach po 2 dni szkoleniowe),
 • pracowników JST odpowiedzialnych za edukację, w szczególności za edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna), pracowników kuratoriów oświaty (szkolenia 30 godzinne, realizowane w 2 zjazdach po 2 dni szkoleniowe),
 • nauczycieli i przedstawicieli kadry kierowniczej przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, liceów ogólnokształcących szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, techników, szkół branżowych I i II stopnia (szkolenia 45 godzinne, realizowane w 3 zjazdach po 2 dni szkoleniowe),
 • doradztwo indywidualne w wymiarze 3 godzin dla każdego uczestnika.

Najważniejsze wskaźniki rezultatu:

Liczba przedstawicieli kadry systemu oświaty, którzy podnieśli wiedzę nt. edukacji włączającej: 1419 osób.
Liczba przedstawicieli kadry systemu oświaty objętych wsparciem w Programie: 1576 osób.

Wartość projektu: 

Wartość projektu: 2 619 502,43 zł
Wartość dofinansowania: 2 357 552,18 zł. 

Okres realizacji: 

01.09.2021-30.11.2023

Harmonogram udzielania wsparcia:

Plan doradztwa i konsultacji:

Partnerstwo:

Projekt realizowany w partnerstwie: Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz DGA S.A. 

Rekrutacja

W celu zgłoszenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o:

Dokumenty należy przesłać na adres; CKU-TODMiDN, Plac św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają informację zwrotną na podany w formularzu adres e-mail.

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE