Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Dla dyrektorów

 • 3
 • 2
 • 1

Opis projektu:

Projekt "Szkolenia z zakresu edukacji włączającej dla pracowników systemu oświaty i JST w woj. kujawsko-pomorskim" jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Dziś, 3 grudnia na Podkarpaciu Minister Marzena Machałek wzięła udział w konferencji dotyczącej pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Program współtworzony jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Na ten cel przeznaczono ponad 36 mln zł.

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą – rusza pilotażowy program na Podkarpaciu, wiceminister Marzena Machałek przemawia podczas spotkania z uczniami.

Zachęcamy rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych do zapoznania się z biuletynem NFZ „Ze Zdrowiem”. Numer piąty magazynu jest poświęcony zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży.

Piąty numer biuletynu Narodowego Funduszu Zdrowia „Ze Zdrowiem” został poświęcony zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. Rodzice, nauczyciele i dyrektorzy znajdą w nim informacje dotyczące m.in.:

 • wspierania rozwoju psychicznego dziecka od pierwszych chwil jego życia,
 • znaczenia życzliwości, rozmowy i bliskiej więzi dla zdrowia psychicznego dziecka,
 • nauki samoakceptacji,
 • przyczyn kryzysu psychicznego i reagowania na ten kryzys,
 • wsparcia zapewnianego w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Numer poświęcony zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży można pobrać ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pozostałe numery biuletynu NFZ „Ze Zdrowiem”.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami przygotowanymi przez NFZ.

Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Dyrektorzy Gimnazjów

5 maja przypada ustanowiony na początku lat 90 przez Parlament Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce dzień ten ustanowiono jednocześnie Dniem Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Głównym przesłaniem organizacji tego Dnia jest propagowanie postaw zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałanie dyskryminacji, a także  uświadomienie osobom pełnosprawnym, że osoby z dysfunkcjami są pełnoprawnymi uczestnikami życia społecznego i kulturalnego.

SIEĆ NAUCZYCIELI WSPOMAGAJĄCYCH funkcjonująca w CKU Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury przygotowuje w ramach obchodów tego Dnia wystawę prac plastycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Zachęcamy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z Państwa szkół do wykonania prac plastycznych na temat: „Fantastyczny Toruń”, które po zakwalifikowaniu będą wyeksponowane w Młodzieżowym Domu Kultury.

Uroczyste otwarcie wystawy wraz z wręczeniem dyplomów odbędzie się dnia 12 maja 2017 roku o godz. 17.00 w Młodzieżowym Domu Kultury.

Prace plastyczne (technika dowolna, format A3 lub A2, tematyka:„Fantastyczny Toruń”) prosimy dostarczyć do sekretariatu Ośrodka – Plac Św. Katarzyny 8, do dnia 27 kwietnia do godz. 15.00. Metryczka każdej pracy winna zawierać na odwrocie dane jej twórcy, tytuł, imię i nazwisko opiekuna oraz być opieczętowana pieczątką szkoły.

Autorzy prac zakwalifikowanych przez organizatorów na wystawę zostaną powiadomieni osobnym pismem.

Pani Dyrektor / Panie Dyrektorze

Zapraszam nauczycieli klas drugich do udziału w projekcie Od grosika do złotówki. Jest to jedyny projekt z zakresu edukacji finansowej skierowany do uczniów I etapu kształcenia w szkołach podstawowych. Objęty został patronatem honorowym Ministerstwa Finansów.

Jest zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego oraz wpisuje się w priorytety MEN. Istotnym elementem projektu jest współpraca z rodzicami w trakcie jego realizacji. 

Treści nauczania obejmują edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą, społeczno-etyczną, muzyczno-ruchową oraz plastyczno-techniczną, dzięki temu nauczyciel może włączyć projekt w cykl kształcenia edukacji wczesnoszkolnej. W ramach projektu przygotowany został bezpłatny pakiet dydaktyczny wyposażony w materiały dla ucznia oraz dla nauczyciela.

Co zyskuje uczeń? Atrakcyjny pakiet edukacyjny, naukę poprzez zabawę, indywidualizację nauczania, kształtowanie kompetencji kluczowych, m.in. umiejętność samooceny, kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość. 

Co zyskuje szkoła? Dodatkową ofertę dydaktyczno-wychowawczą dla uczniów i program włączający rodziców w edukację finansową swoich dzieci.

Co zyskuje nauczyciel? Pomoc i opiekę  metodyczną,  udział w bezpłatnym  doskonaleniu, zestaw pomocy dydaktycznych, bazę pomysłów wzbudzających zainteresowania uczniów i rozwijających ich talenty. 

Co zyskuje rodzic? Bierze aktywny udział w realizacji projektu poprzez m.in. rozmowy z dzieckiem, poszukiwanie form oszczędzania w gospodarstwie domowym, wspiera nauczyciela we wprowadzaniu dzieci w zagadnienia związane z finansami.

Projekt przygotowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, funkcjonujący od 2007 r., jest systematycznie ewaluowany, dostosowywany do potrzeb odbiorców i zgodny z obowiązującą podstawą programową. W roku szkolnym 2011/12, został wpisany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na listę „działań z pasją”. W roku 2017 do współpracy dołączyli: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości oraz Union Investment TFI. 

Nauczyciele dokumentują realizację projektu poprzez zapis realizowanej tematyki w swoim dzienniku lekcyjnym. Nie jest wymagana żadna dodatkowa sprawozdawczość.

Harmonogram projektu:

 • maj  2018 – nabór uczestników projektu (nauczyciele klas drugich w roku szkolnym 2018/19, liczba miejsc jest ograniczona),
 • październik – listopad 2018 – szkolenie nauczycieli (5 godz.),
 • grudzień 2018, styczeń - czerwiec 2019, wrzesień - grudzień 2019 – wdrażanie projektu.

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. Więcej informacji na stronie projektu: http://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl 

Teresa Thiem - trener projektu

Na stronie Kuratorium Oświaty funkcjonuje bank ofert pracy dla nauczycieli (w menu z lewej strony). Dyrektorzy mogą zamieszczać informacje o wolnych miejscach pracy w panelu piko.

Od dnia 1 marca 2017 r. dyrektor szkoły (a nie nauczyciel), przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, jest zobowiązany zasięgnąć informacji z CROD. Utworzono narzędzie informatyczne „wyszukiwarka”, za pomocą którego dyrektor szkoły będzie miał możliwość zweryfikowania, czy dany numer PESEL znajduje się w bazie numerów PESEL Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło wersję testową wyszukiwarki, która znajduje się w tzw. strefie dla zalogowanych systemu informacji oświatowej w zakładce „CROD” i będzie udostępniona dla wszystkich dyrektorów szkół i placówek w dniach od 21 do 28 lutego br. Dyrektor szkoły  może przetestować sposób wyszukiwania informacji znajdujących się w ww. bazie. Pełna informacja dotycząca zasad korzystania z rejestru znajduje się na stronie MEN w zakładce Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE