Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy wraz z partnerami: Fundacją Copernicus Project, Węgierskim Towarzystwem Astronautycznym, Słowacką Organizacją dla Działań w Przestrzeni Kosmicznej i Czeskim Biurem Kosmicznym zapraszają uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Torunia i okolic na warsztaty, które odbędą się w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy przy okazji odbywającej się 22 września 2018 roku konferencji Near Space 2018.

Szanowni Państwo,

Instytut Fizyki UMK w Toruniu, serdecznie zaprasza na pokazy z fizyki dla uczniów, które odbędą się w Instytucie Fizyki UMK, ul. Grudziądzka 57 w Toruniu. 

Pokazy tegoroczne pt. Co to jest fizyka (stany skupienia, prawa Newtona, pomiary fizyczne), organizowane wspólnie przez Zakład Dydaktyki Fizyki i Pracownię Pokazów Fizycznych będą przeprowadzone w celu ułatwienia realizacji podstawy programowej z fizyki.

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej Juniorów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Seminarium Olimpiady Matematycznej Juniorów dla nauczycieli matematyki. Seminarium odbędzie się w dniu 20. września (czwartek) w godzinach 15.00 - 18.15 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu, które mieści się na ul. Warszawskiej 1/5. 

Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi studia podyplomowe „Diagnostyka edukacyjna dla przyrodników, matematyków i inżynierów”.

Zasadnicze cele kształcenia ww. studiów to:

 • Poszerzenie i pogłębienie wiedzy o współczesnej edukacji przyrodniczej, matematycznej i o kształceniu zawodowym,
 • Rozwinięcie u uczestników złożonej kompetencji diagnozowania przebiegu i efektów kształcenia,
 • Przygotowanie uczestników do prowadzenia diagnoz – samodzielnie i w zespole,
 • Rozwinięcie u uczestników złożonych umiejętności przetwarzania rezultatów diagnoz edukacyjnych i egzaminów zewnętrznych,
 • Rozwinięcie u uczestników umiejętności formułowania rekomendacji zmian w kształceniu na podstawie wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych.

Więcej informacji na stronie studiów podyplomowych: www.chemia.uni.lodz.pl/diagnostyka

W Polskiej Akcji Humanitarnej ruszył nabór do rocznego programu edukacyjnego Szkoła Humanitarna. W tym roku, swoimi działaniami chcielibyśmy wesprzeć głównie nauczycieli i nauczycielki pełniących rolę wychowawców i wychowawczyń klas I i II szkół ponadpodstawowych.

Zapraszamy nauczycieli klas drugich do udziału w projekcie z zakresu edukacji finansowej „Od grosika do złotówki”. 

Patronat honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Finansów.

Cele programu:

 • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach zarabiania i ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy oszczędzaniu, 
 • nabycie przez uczniów wiedzy i umiejętności o finansowych aspektach zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

Opis funkcjonowania programu:

Koncepcja programu opiera się na założeniu, iż uczniowie w czasie 10 miesięcy odbywają bezpieczną podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów dokumentuje realizację poszczególnych zadań w kartach pracy, tworząc tzw. „Dziennik podróży”.

Nauczyciel otrzymuje zestaw materiałów dydaktycznych oraz Przewodnik zawierający szczegółowo opracowane scenariusze zajęć i materiały wspierające. Wszystkie materiały dla ucznia i jego rodziców oraz nauczyciela są bezpłatne. 

Nauczyciele dokumentują realizację projektu poprzez zapis realizowanej tematyki w swoim dzienniku lekcyjnym. Nie jest wymagana żadna dodatkowa sprawozdawczość.

Harmonogram projektu:

 • maj-wrzesień 2018 – nabór uczestników projektu (nauczyciele klas drugich w roku szkolnym 2018/19, liczba miejsc jest ograniczona),
 • październik – listopad 2018 – szkolenie nauczycieli (5 godz.),
 • grudzień 2018, styczeń - czerwiec 2019, wrzesień - grudzień 2019 – wdrażanie projektu.

Jest to partnerski projekt edukacyjny Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości oraz Union Investment TFI. 

Nauczyciele, którzy podejmą decyzję o udziale w projekcie, proszeni są o nadsyłanie wypełnionych deklaracji mailem na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

a oryginałów dokumentów pocztą na adres TODMiDN: Plac św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń. 

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmuje i udziela wszystkich informacji trener projektu „Od grosika do złotówki” Teresa Thiem tel. 782687330

Dokumenty do pobrania:

 1. Deklaracja nauczyciela.
 2. Deklaracja szkoły.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej kierownikiem, wypoczynku dzieci i młodzieży może być osoba, która:

 1. Ukończyła 18 lat.
 2. Posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 3. Ukończyła kurs na kierownika wypoczynku.
 4. Nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego.
 5. Posiada co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej.
 6. Spełnia warunek art.92a ust.us.1a Ustawy o systemie oświaty

Jest możliwość wcześniejszego ukończenia kursu jeszcze przed ukończeniem szkoły ponadpodstawowej. Program obejmuje 10 godzin zajęć z następującej tematyki:

 1. Planowanie pracy wychowawczej
 2. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
 4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z personelem administracyjno-obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego
 5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej kurs nadaje dożywotnie kwalifikacje do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku. Słuchacze otrzymują zaświadczenie wg wzoru MEN.

Adresatami kursu są:

•    młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych (od kl. I), studenci, zainteresowani pracą w charakterze wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży (po ukończeniu 18 roku życia),
•    inne osoby dorosłe nie karane, legitymujące się wykształceniem co najmniej średnim.

Program obejmuje 40 godzin zajęć z następującej tematyki:

 1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku.
 3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.
 4. Ruch i rekreacja.
 5. Turystyka i krajoznawstwo.
 6. Zajęcia kulturalno-oświatowe.
 7. Zajęcia praktyczno-techniczne.
 8. Prace społecznie użyteczne.
 9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w tym pierwsza pomoc przedmedyczna.

Koszt kursu: 300 zł.

Termin kursu: maj/czerwiec 2018r. (zajęcia w piątki popołudniu, 2 soboty i 1 niedziela).

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE