Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek

Zapraszamy do współpracy w ramach kompleksowego wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli, którego celem są działania zmierzające do wprowadzenia trwałych zmian jakościowych w wybranych obszarach funkcjonowania placówki.

Etapy wspomagania

Diagnoza pracy - dzięki niej proces wspomagania odpowiada konkretnym potrzebom placówki, nauczycieli, uczniów, rodziców i środowiska lokalnego;

Planowanie działań – wybór kierunków i określenie rezultatów planowanej zmiany – nauczyciele i dyrektor placówki wybierają obszar pracy, który chcą doskonalić w danym roku szkolnym, opracowują cele, sposoby działania i harmonogram;

Realizacja procesu wspomagania – organizowane są różne formy doskonalenia oraz wdrażane nowe rozwiązania, które rozwijają warsztat pracy nauczycieli, ich kompetencje;

Ocena efektów – dyrektor placówki i nauczyciele włączają obszar wspomagania do ewaluacji wewnętrznej pracy placówki. Na podstawie wniosków rada pedagogiczna decyduje o kierunkach działań w kolejnym roku szkolnym.

W procesie wspomagania rozwoju placówki zapewniamy opiekę specjalisty ds. wspomagania, który:

  • pomaga w diagnozie pracy placówki i określeniu obszarów rozwoju;
  • pomaga ustalić zakres i harmonogram działań wspomagających pracę placówki, w tym różnych form doskonalenia;
  • pozyskuje specjalistów oraz organizuje zaplanowane formy wspomagania;
  • wspiera nauczycieli we wdrażaniu nowych rozwiązań, przeprowadza placówkę przez zmianę;
  • monitoruje i podsumowuje proces wspomagania.

Wspomaganie odbywa się minimum jeden rok w wybranym obszarze rozwojowym placówki.

Koszt wspomagania ustala się z Dyrektorem indywidualnie, po przeprowadzonej diagnozie i zaplanowaniu działań na podstawie odrębnej umowy.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE