Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli

"Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku, zawsze jest wynikiem wysiłku człowieka."

J. Ruskin

Opracowano na podstawie materiałów wypracowanych przez doradców metodycznych i pracowników CKU TODMIDN.

Podstawę opracowania koncepcji pracy Ośrodka stanowiły:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty Dz.U. 2022 poz. 2230.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2023 poz. 312).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1045).
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2020 poz. 2198).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017 poz. 622).
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2019 poz. 1536).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 poz. 316).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2023 poz. 183).
 • ZALECENIE RADY Europy z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE Seria C 189/01 z dnia 4.6.2018).
 • Założenia i kierunki polityki oświatowej państwa ogłaszane przez MEiN w poszczególnych latach.
 • Strategia województwa kujawsko - pomorskiego Strategia 2030+.
 • Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028 r. (uchwała nr 861/18 Rady Miasta Torunia).
 • Wytyczne organów prowadzących placówki oświatowe.
 • Raport z badania potrzeb doskonalenia nauczycieli i rad pedagogicznych CKU TODMiDN dla nauczycieli i szkół/placówek objętych opieką.
 • Podstawowe wartości wyznaczające strategię funkcjonowania CKU TODMiDN.

Analiza naszych zasobów

Mocne strony

 • Profesjonalna, kreatywna kadra doskonaląca swoją wiedzę i umiejętności, poszerzająca swoje kompetencje przedmiotowe i ponadprzedmiotowe.
 • Doradcy są ekspertami i autorami opracowań o zasięgu ogólnopolskim: programów nauczania, podręczników, obudowy dydaktycznej do podręczników, recenzji, materiałów metodyczno-dydaktycznych na platformie Moodle Ośrodka „E ─ Doradztwo”.
 • Bogata oferta form doskonalenia zawodowego dostosowana do potrzeb nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek gwarantowana ponownie uzyskaną akredytacją Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w dniu 8 lutego 2023 roku oraz posiadanym certyfikatem ISO 9001:2015 od 19.06.2017 roku.
 • Dogodna lokalizacja placówki w centrum miasta z miejscami parkingowymi.
 • Duża liczba sal dydaktycznych z dobrym wyposażeniem technicznym, sala konferencyjna, baza noclegowo-gastronomiczna.
 • Dobra atmosfera sprzyjająca pracy w zespole.

Obszary do rozwoju

 • Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, uczelniami wyższymi, ośrodkami doradztwa i doskonalenia zawodowego.
 • Oferta edukacyjna dla dyrektorów szkół i placówek w obszarze zarządzania.
 • Realizacja projektów: europejskich, unijnych i przedsięwzięć o zasięgu ponadregionalnym.
 • Tworzenie nowych sieci współpracy, kursów e – learningowych, blended learningowych, przedmiotowych i problemowych kursów dla nauczycieli na platformie Moodle.
 • Objęcie szkół/placówek kompleksowym wsparciem.
 • Współpraca z mediami, kreowanie wizerunku placówki i reklamy w mediach.
 • Utrzymywanie certyfikatu jakości ISO 9001:2015.
 • Odnowienie akredytacji Ośrodka w 2028 roku.

Szanse

 • Zatrudnienie konsultantów w specjalnościach niefunkcjonujących w Ośrodku celem wzbogacenia oferty edukacyjnej oraz rozszerzania zasięgu odziaływania Ośrodka.
 • Wzbogacenie oferty kursów e - learningowych i blended learningowych w celu poszerzenia grona odbiorców i obniżenia kosztów oferty.
 • Prowadzenie e-kursów przedmiotowych i problemowych na platformie Moodle w celu wykorzystania ich w pracy z nauczycielami (sieci współpracy i samokształcenia).
 • Unowocześnianie wyposażenia i bazy dydaktycznej Ośrodka w środki multimedialne i technologię IT w celu uatrakcyjnienia szkoleń dla nauczycieli.
 • Rozwijanie współpracy szkół i placówek oświatowych w ramach realizowanych projektów unijnych.
 • Współpraca z lokalnymi placówkami edukacyjnymi, naukowymi, kulturalnymi.
 • Rozwijanie współpracy z ogólnopolskimi stowarzyszeniami nauczycieli.
 • Promocja Ośrodka w mediach, publikacje w czasopismach fachowych.

Misja CKU TODMiDN

Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Wizja CKU TODMiDN

Realizując koncepcję pracy CKU TODMiDN będziemy:

 • Wspierać nauczycieli, dyrektorów, pedagogów, pracowników szkół i placówek oświatowych w planowaniu, realizacji i ewaluacji pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • Wspomagać szkoły w zakresie zadań edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
 • Wspomagać we wprowadzaniu trwałych zmian jakościowych w pracy szkół i placówek oraz przeprowadzaniu ich przez zmianę zgodnie z potrzebami rodziców i środowiska lokalnego z korzyścią dla dzieci i młodzieży.
  Rozwijać wiedzę i umiejętności metodyczne, merytoryczne i wychowawcze, kompetencje kluczowe klientów Ośrodka w zakresie ich potrzeb. Rozwijać pracę zespołową nauczycieli oraz wspierać kreatywność i innowacyjność szkół a także placówek.
 • Koordynować działania danej szkoły / placówki, szanując jej podmiotowość i autonomiczność.
 • Stosować podejście systemowe uwzględniając popyt i podaż na usługi edukacyjno-szkoleniowe.
 • Współpracować z instytucjami oświatowymi, naukowymi, kulturalnymi, samorządowymi, pracodawcami, organizacjami pozarządowymi i innymi działającymi w środowisku lokalnym, o zasięgu krajowym i zagranicznym.
 • Wykorzystywać fundusze unijne.
 • Promować ideę uczenia się przez całe życie.

Program działań

1. Realizacja koncepcji pracy.

 • Doradcy metodyczni i pracownicy CKU TODMiDN pracują nad koncepcją Ośrodka.
 • Doradcy metodyczni i pracownicy CKU TODMiDN znają i utożsamiają się z koncepcją Ośrodka.
 • Koncepcja jest monitorowana, ewaluowana i modyfikowana zgodnie z przepisami prawa i potrzebami klientów Ośrodka.

2. Organizowanie procesów w sposób sprzyjający rozwojowi odbiorcy.

 • Przygotowanie rocznego planu pracy uwzględniającego priorytety polityki oświatowej państwa, Kuratorium Oświaty oraz potrzeby klientów.
 • Stosowanie różnych form i metod pracy oraz innowacyjnych rozwiązań.
 • Wykorzystywanie wniosków i rekomendacji z badań potrzeb oraz oczekiwań klientów.
 • Opracowanie oferty edukacyjnej.
 • Przygotowanie konferencji, seminariów, konsultacji zespołowych i indywidualnych, warsztatów, kursów oraz szkoleń dla rad pedagogicznych.
 • Organizowanie kompleksowego wsparcia dla szkół i placówek, tworzenie sieci współpracy i wymiany doświadczeń.
 • Ewaluacja przeprowadzonych form doskonalenia i ich modyfikacja na podstawie wniosków ewaluacyjnych.
 • Diagnozowanie potrzeb danej placówki i nauczycieli.
 • Cykliczna aktualizacja oferty szkoleniowej - reagowanie na bieżące potrzeby szkół i placówek.

3. Zaspokajanie potrzeb osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty Ośrodka.

 • Rozpoznawanie potrzeb klientów i ich realizacja poprawiająca efektywność pracy.
 • Zapewnienie wszystkim klientom równego dostępu do oferty Ośrodka.
 • Wspomaganie nauczycieli w realizacji podstawy programowej.
 • Wspieranie nauczycieli i zespołów przedmiotowych w przygotowaniu uczniów/słuchaczy do egzaminów zewnętrznych.
 • Realizacja konferencji, seminariów, konsultacji zespołowych i indywidualnych, warsztatów, kursów oraz szkoleń dla rad pedagogicznych.
 • Prowadzenie kompleksowego wsparcia szkół i placówek, sieci współpracy i samokształcenia.
 • Propagowanie dobrych praktyk.
 • Wspieranie innowacji i ciekawych inicjatyw.
 • Wykorzystanie w pracy z nauczycielami różnych metod wsparcia np.: mediacji, coachingu, tutoringu.
 • Wspomaganie nauczycieli w uzyskaniu kolejnego stopnia awansu zawodowego.

4. Współpraca nauczycieli i innych osób w realizacji procesów edukacyjnych Ośrodka.

Doradcy metodyczni i pracownicy CKU TODMiDN:

 • współpracują ze sobą w zakresie realizacji planu pracy Ośrodka;
 • doskonalą zakres i formy współpracy w zakresie planu pracy Ośrodka;
 • współpracują w organizacji konferencji i szkoleń;
 • tworzą sieci współpracy i samokształcenia;
 • rozwijają swoje umiejętności i kompetencje.

5. Promowanie wartości edukacji.

 • Prowadzenie działań w kierunku promocji i wspierania uczenia się przez całe życie.
 • Prowadzenie e-doradztwa (sieci przedmiotowe i problemowe).
 • Opiniowanie nauczycielskich programów autorskich.
 • Propagowanie dobrych przykładów praktyk nauczycielskich.
 • Organizowanie przedsięwzięć i projektów o zasięgu miejskim, wojewódzkim i międzynarodowym.
 • Organizowanie i współorganizowanie konkursów, udział w pracach komisji.
 • Przygotowywanie listów gratulacyjnych dla nauczycieli dzielących się swoim doświadczeniem i warsztatem pracy.
 • Wydawanie opinii o pracy nauczycieli na wniosek zainteresowanych.
 • Inicjowanie działań związanych z aktualnymi wydarzeniami z życia społecznego, lokalnego.

6. Wykorzystanie zasobów placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

 • Rozpoznawanie potrzeb i współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.
 • Współpraca z instytucjami miejskimi, samorządowymi, oświatowymi, naukowymi np.: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Biblioteką Pedagogiczną.
 • Przygotowywanie wspólnej oferty edukacyjnej z instytucjami naukowymi i kulturalnymi.

7. Planowanie pracy z uwzględnieniem wniosków z badań zewnętrznych i wewnętrznych.

 • Prowadzenie badań ewaluacyjnych w zakresie skuteczności pracy Ośrodka.
 • Wykorzystywanie wyników badań ewaluacyjnych do modyfikacji planu pracy Ośrodka.
 • Uwzględnianie w planach pracy wniosków z badań m.in. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, CKE, OKE, IBE, ORE i PISA.
 • Opracowanie oferty form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

8. Zarządzanie placówką.

 • Zarządzanie CKU TODMiDN jest zgodne z przyjętą koncepcją pracy.
 • W procesie zarządzania uwzględnia się wnioski z nadzoru pedagogicznego i zadania wynikające z przepisów prawa.
 • Zarządzanie CKU TODMiDN służy podnoszeniu jakości pracy i rozwoju Ośrodka.
 • Umożliwia się uczestnictwo w szkoleniach i doskonalenia się doradcom metodycznym.

Kryteria sukcesu

CKU TODMIDN jest wiodąca placówką doskonalenia nauczycieli w regionie:

 • Jesteśmy blisko nauczycieli (co najmniej 30% nauczycieli ze szkół i placówek objętych opieką korzysta z oferty Ośrodka).
 • Dostosowujemy ofertę Ośrodka do potrzeb klienta (realizacja form spoza zaplanowanej oferty w roku szkolnym).
 • Nauczyciele korzystają z e-doradztwa (wzrost liczby użytkowników o co najmniej 5% w okresie trzyletnim).
 • Nauczyciele pracują w sieciach współpracy i samokształcenia (wzrost liczby użytkowników o co najmniej 5% w okresie trzyletnim).
 • Corocznie 100% doradców i pracowników Ośrodka doskonali swoją wiedzę i umiejętności przedmiotowe i ponadprzedmiotowe (poświadczonych certyfikatem lub zaświadczeniem).

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE