Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli

"Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku, zawsze jest wynikiem wysiłku człowieka."

J. Ruskin

Opracowano na podstawie materiałów wypracowanych przez doradców metodycznych i pracowników CKU TODMIDN.

Podstawę opracowania koncepcji pracy Ośrodka stanowiły:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59).
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty Dz.U. 2022 poz. 2230
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2023 poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1045).
Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2020 poz. 2198)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017 poz. 622).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2019 poz. 1536).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 poz. 316).
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2023 poz. 183)
ZALECENIE RADY Europy z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE Seria C 189/01 z dnia 4.6.2018).
Założenia i kierunki polityki oświatowej państwa ogłaszane przez MEiN w poszczególnych latach.
Strategia województwa kujawsko - pomorskiego Strategia 2030+
Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028 r. (uchwała nr 861/18 Rady Miasta Torunia)
Wytyczne organów prowadzących placówki oświatowe.
Raport z badania potrzeb doskonalenia nauczycieli i rad pedagogicznych CKU TODMiDN dla nauczycieli i szkół/placówek objętych opieką.
Podstawowe wartości wyznaczające strategię funkcjonowania CKU TODMiDN.

Analiza naszych zasobów
Mocne strony
Profesjonalna, kreatywna kadra doskonaląca swoją wiedzę i umiejętności, poszerzająca swoje kompetencje przedmiotowe i ponadprzedmiotowe.
Doradcy są ekspertami i autorami opracowań o zasięgu ogólnopolskim: programów nauczania, podręczników, obudowy dydaktycznej do podręczników, recenzji, materiałów metodyczno-dydaktycznych na platformie Moodle Ośrodka „E ─ Doradztwo”.
Bogata oferta form doskonalenia zawodowego dostosowana do potrzeb nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek gwarantowana ponownie uzyskaną akredytacją Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w dniu 8 lutego 2023 roku oraz posiadanym certyfikatem ISO 9001:2015 od 19.06.2017 roku.
Dogodna lokalizacja placówki w centrum miasta z miejscami parkingowymi.
Duża liczba sal dydaktycznych z dobrym wyposażeniem technicznym, sala konferencyjna, baza noclegowo-gastronomiczna.
Dobra atmosfera sprzyjająca pracy w zespole.
Obszary do rozwoju
Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, uczelniami wyższymi, ośrodkami doradztwa i doskonalenia zawodowego.
Oferta edukacyjna dla dyrektorów szkół i placówek w obszarze zarządzania.
Realizacja projektów: europejskich, unijnych i przedsięwzięć o zasięgu ponadregionalnym.
Tworzenie nowych sieci współpracy, kursów e – learningowych, blended learningowych, przedmiotowych i problemowych kursów dla nauczycieli na platformie Moodle.
Objęcie szkół/placówek kompleksowym wsparciem.
Współpraca z mediami, kreowanie wizerunku placówki i reklamy w mediach.
Utrzymywanie certyfikatu jakości ISO 9001:2015.
Odnowienie akredytacji Ośrodka w 2028 roku.

Szanse
Zatrudnienie konsultantów w specjalnościach niefunkcjonujących w Ośrodku celem wzbogacenia oferty edukacyjnej oraz rozszerzania zasięgu odziaływania Ośrodka.
Wzbogacenie oferty kursów e - learningowych i blended learningowych w celu poszerzenia grona odbiorców i obniżenia kosztów oferty.
Prowadzenie e-kursów przedmiotowych i problemowych na platformie Moodle w celu wykorzystania ich w pracy z nauczycielami (sieci współpracy i samokształcenia).
Unowocześnianie wyposażenia i bazy dydaktycznej Ośrodka w środki multimedialne i technologię IT w celu uatrakcyjnienia szkoleń dla nauczycieli.
Rozwijanie współpracy szkół i placówek oświatowych w ramach realizowanych projektów unijnych.
Współpraca z lokalnymi placówkami edukacyjnymi, naukowymi, kulturalnymi.
Rozwijanie współpracy z ogólnopolskimi stowarzyszeniami nauczycieli.
Promocja Ośrodka w mediach, publikacje w czasopismach fachowych.
Misja CKU TODMiDN
Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.
Wizja CKU TODMiDN
Realizując koncepcję pracy CKU TODMiDN będziemy:
Wspierać nauczycieli, dyrektorów, pedagogów, pracowników szkół i placówek oświatowych w planowaniu, realizacji i ewaluacji pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Wspomagać szkoły w zakresie zadań edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
Wspomagać we wprowadzaniu trwałych zmian jakościowych w pracy szkół i placówek oraz przeprowadzaniu ich przez zmianę zgodnie z potrzebami rodziców i środowiska lokalnego z korzyścią dla dzieci i młodzieży.
Rozwijać wiedzę i umiejętności metodyczne, merytoryczne i wychowawcze, kompetencje kluczowe klientów Ośrodka w zakresie ich potrzeb. Rozwijać pracę zespołową nauczycieli oraz wspierać kreatywność i innowacyjność szkół a także placówek.
Koordynować działania danej szkoły / placówki, szanując jej podmiotowość i autonomiczność.
Stosować podejście systemowe uwzględniając popyt i podaż na usługi edukacyjno-szkoleniowe.
Współpracować z instytucjami oświatowymi, naukowymi, kulturalnymi, samorządowymi, pracodawcami, organizacjami pozarządowymi i innymi działającymi w środowisku lokalnym, o zasięgu krajowym i zagranicznym.
Wykorzystywać fundusze unijne.
Promować ideę uczenia się przez całe życie.
Program działań
1.Realizacja koncepcji pracy.
Doradcy metodyczni i pracownicy CKU TODMiDN pracują nad koncepcją Ośrodka.
Doradcy metodyczni i pracownicy CKU TODMiDN znają i utożsamiają się z koncepcją Ośrodka.
Koncepcja jest monitorowana, ewaluowana i modyfikowana zgodnie z przepisami prawa i potrzebami klientów Ośrodka.
2.Organizowanie procesów w sposób sprzyjający rozwojowi odbiorcy.
Przygotowanie rocznego planu pracy uwzględniającego priorytety polityki oświatowej państwa, Kuratorium Oświaty oraz potrzeby klientów.
Stosowanie różnych form i metod pracy oraz innowacyjnych rozwiązań.
Wykorzystywanie wniosków i rekomendacji z badań potrzeb oraz oczekiwań klientów.
Opracowanie oferty edukacyjnej.
Przygotowanie konferencji, seminariów, konsultacji zespołowych i indywidualnych, warsztatów, kursów oraz szkoleń dla rad pedagogicznych.
Organizowanie kompleksowego wsparcia dla szkół i placówek, tworzenie sieci współpracy i wymiany doświadczeń.
Ewaluacja przeprowadzonych form doskonalenia i ich modyfikacja na podstawie wniosków ewaluacyjnych.
Diagnozowanie potrzeb danej placówki i nauczycieli.
Cykliczna aktualizacja oferty szkoleniowej - reagowanie na bieżące potrzeby szkół i placówek.
3.Zaspokajanie potrzeb osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty Ośrodka.
Rozpoznawanie potrzeb klientów i ich realizacja poprawiająca efektywność pracy.
Zapewnienie wszystkim klientom równego dostępu do oferty Ośrodka.
Wspomaganie nauczycieli w realizacji podstawy programowej.
Wspieranie nauczycieli i zespołów przedmiotowych w przygotowaniu uczniów/słuchaczy do egzaminów zewnętrznych.
Realizacja konferencji, seminariów, konsultacji zespołowych i indywidualnych, warsztatów, kursów oraz szkoleń dla rad pedagogicznych.
Prowadzenie kompleksowego wsparcia szkół i placówek, sieci współpracy i samokształcenia.
Propagowanie dobrych praktyk.
Wspieranie innowacji i ciekawych inicjatyw.
Wykorzystanie w pracy z nauczycielami różnych metod wsparcia np.: mediacji, coachingu, tutoringu.
Wspomaganie nauczycieli w uzyskaniu kolejnego stopnia awansu zawodowego.
4.Współpraca nauczycieli i innych osób w realizacji procesów edukacyjnych Ośrodka.
Doradcy metodyczni i pracownicy CKU TODMiDN:
współpracują ze sobą w zakresie realizacji planu pracy Ośrodka;
doskonalą zakres i formy współpracy w zakresie planu pracy Ośrodka;
współpracują w organizacji konferencji i szkoleń;
tworzą sieci współpracy i samokształcenia;
rozwijają swoje umiejętności i kompetencje.
5.Promowanie wartości edukacji.
Prowadzenie działań w kierunku promocji i wspierania uczenia się przez całe życie.
Prowadzenie e-doradztwa (sieci przedmiotowe i problemowe).
Opiniowanie nauczycielskich programów autorskich.
Propagowanie dobrych przykładów praktyk nauczycielskich.
Organizowanie przedsięwzięć i projektów o zasięgu miejskim, wojewódzkim i międzynarodowym.
Organizowanie i współorganizowanie konkursów, udział w pracach komisji.
Przygotowywanie listów gratulacyjnych dla nauczycieli dzielących się swoim doświadczeniem i warsztatem pracy.
Wydawanie opinii o pracy nauczycieli na wniosek zainteresowanych.
Inicjowanie działań związanych z aktualnymi wydarzeniami z życia społecznego, lokalnego.
6.Wykorzystanie zasobów placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
Rozpoznawanie potrzeb i współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.
Współpraca z instytucjami miejskimi, samorządowymi, oświatowymi, naukowymi np.: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Biblioteką Pedagogiczną.
Przygotowywanie wspólnej oferty edukacyjnej z instytucjami naukowymi i kulturalnymi.
7.Planowanie pracy z uwzględnieniem wniosków z badań zewnętrznych i wewnętrznych.
Prowadzenie badań ewaluacyjnych w zakresie skuteczności pracy Ośrodka.
Wykorzystywanie wyników badań ewaluacyjnych do modyfikacji planu pracy Ośrodka.
Uwzględnianie w planach pracy wniosków z badań m.in. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, CKE, OKE, IBE, ORE i PISA.
Opracowanie oferty form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
8.Zarządzanie placówką.
Zarządzanie CKU TODMiDN jest zgodne z przyjętą koncepcją pracy.
W procesie zarządzania uwzględnia się wnioski z nadzoru pedagogicznego i zadania wynikające z przepisów prawa.
Zarządzanie CKU TODMiDN służy podnoszeniu jakości pracy i rozwoju Ośrodka.
Umożliwia się uczestnictwo w szkoleniach i doskonalenia się doradcom metodycznym.
Kryteria sukcesu
CKU TODMIDN jest wiodąca placówką doskonalenia nauczycieli w regionie:
Jesteśmy blisko nauczycieli (co najmniej 30% nauczycieli ze szkół i placówek objętych opieką korzysta z oferty Ośrodka).
Dostosowujemy ofertę Ośrodka do potrzeb klienta (realizacja form spoza zaplanowanej oferty w roku szkolnym).
Nauczyciele korzystają z e-doradztwa (wzrost liczby użytkowników o co najmniej 5% w okresie trzyletnim).
Nauczyciele pracują w sieciach współpracy i samokształcenia (wzrost liczby użytkowników o co najmniej 5% w okresie trzyletnim).
Corocznie 100% doradców i pracowników Ośrodka doskonali swoją wiedzę i umiejętności przedmiotowe i ponadprzedmiotowe (poświadczonych certyfikatem lub zaświadczeniem).

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE