Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu zaprasza do udziału w:

Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym "Dobra energia daje prąd"

 

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.
2. Celem konkursu jest:

 • promowanie wśród uczniów i nauczycieli zainteresowania tematyką odnawialnych źródeł energii;
 • przedstawianie korzyści wynikających dla planety ziemi i jej mieszkańców wynikających ze stosowania odnawialnych źródeł energii;
 • rozwój umiejętności artystycznych, kształtowanie wrażliwości i poczucia estetyki;
 • prezentacja twórczych umiejętności, promocja talentów.

3. Tematem konkursu jest przedstawienie korzyści płynących z zastosowanie instalacji produkujących energię ze źródeł odnawialnych: słońca, wiatru, wody, ciepła Ziemi.
4. Zadanie polega na wykonaniu indywidualnej i samodzielnej pracy plastycznej – plakatu w formacie A3 w dowolnej technice (ołówek, kredki, pastele, farby, wycinanki - bez sypkich dodatków i plasteliny). Na pracy można umieścić napis „DOBRA ENERGIA DAJE PRĄD”
5. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej z klas I ̶ III oraz IV ̶ VIII.
6. Prace konkursowe należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie CKU TODMiDN w Toruniu (z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY- ENERGIA”) do 21 grudnia 2022 roku.

Adres :
CKU TODMiDN
Plac św. Katarzyny 8
87-100 Toruń

7. Do pracy należy dołączyć wypełnioną KARTĘ UDZIAŁU (do pobrania poniżej) - przyklejoną na odwrocie pracy plastycznej. Prace niewłaściwie podpisane będą dyskwalifikowane.
8. Kryterium oceny będą:

 • pomysłowość, trafność ukazania tematu,
 • estetyka wykonania.

9. Prace ocenione będą w trzech kategoriach konkursowych:

 • kategoria I - klasy I-III,
 • kategoria II – klasy IV-VI,
 • kategoria III – klasy VII- VIII.

10. Komisja konkursowa w składzie:

 • Witold Anusiak, nauczyciel chemii – wicedyrektor CKU TODMiDN,
 • Anita Przybyszewska – Pietrasiak, artysta plastyk, nauczyciel, doradca metodyczny plastyki CKU TODMiDN,
 • Tomasz Kocur, doradca metodyczny fizyki CKU TODMiDN.

11. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej https://www.metodycy.torun.pl/ a laureaci powiadomieni telefonicznie/e-mail.
12. Najciekawsze prace wyłonione przez powołane jury zostaną nagrodzone, a wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w konkursie nastąpi w auli CKU w styczniu 2023 r.
13. Nagrodzone prace wystawione będą podczas wystawy pokonkursowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w holu głównym.
14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na zaprezentowanie prac na czas trwania konkursu i wystawy pokonkursowej oraz przetwarzaniem danych osobowych autorów prac i ich opiekunów artystycznych na potrzeby konkursu.
Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z klauzulą informacyjną odnośnie wykorzystania danych osobowych zamieszczonych na stronie internetowej organizatora.
15. Organizator zastrzega sobie prawo zachowania na własność prac konkursowych.
16. Udział w konkursie oznacza pełną akceptację warunków niniejszego regulaminu.
17. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Witold Anusiak koordynator konkursu pod nr tel. 500 675 969.

Dokumenty do pobrania:

 1. Karta udziału w Konkursie.
 2. Klauzula informacyjna dotycząca udziału w Konkursie.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE