Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Dziś, 3 grudnia na Podkarpaciu Minister Marzena Machałek wzięła udział w konferencji dotyczącej pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Program współtworzony jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Na ten cel przeznaczono ponad 36 mln zł.

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą – rusza pilotażowy program na Podkarpaciu, wiceminister Marzena Machałek przemawia podczas spotkania z uczniami.

Podczas swojego wystąpienia i inauguracji programu w Ropczycach wiceminister Marzena Machałek podkreśliła jak istotne jest powstawanie tych placówek na terenie kraju. – W tej chwili tworzycie pewien model i możecie być wzorem dla całej Polski, dla innych centrów, które będą powstawały – powiedziała Sekretarz Stanu w MEiN Marzena Machałek. –Wszystkie centra wspierające edukację włączającą powstają po to, by dzieci znalazły swoje miejsce w społeczeństwie, by były szczęśliwe. To jest cel edukacji włączającej. Ten projekt, w ramach którego centra są realizowane, nosi nazwę edukacja wysokiej jakości dla wszystkich. I taka jest naszym celem – podkreśliła wiceminister Machałek.

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą

Rolą nowych centrów będzie ściślejsza współpraca z placówkami ogólnodostępnymi w zakresie jeszcze lepszej organizacji działań na rzecz edukacji włączającej. W ramach programu planowane jest utworzenie Centrum Koordynującego, które będzie czuwało nad poprawną działalnością sieci SCWEW.

Zadania SCWEW wdrażane podczas pilotażu:

  • konsultacje oraz inne formy wsparcia dla kadry pedagogicznej i niepedagogicznej przedszkoli i szkół w zakresie rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz metod pracy z klasą zróżnicowaną, w tym z wykorzystaniem zasad uniwersalnego projektowania;
  • ścisła współpraca z rodzicami;
  • wspieranie kadry kierowniczej w wypracowaniu w placówce odpowiedniego modelu funkcjonowania jako organizacji włączającej, tak aby zapewnić wysoką jakość kształcenia oraz wsparcia;
  • poprawa dostępności przedszkola i szkoły;
  • współprowadzenie zajęć edukacyjnych w oddziale klasowym/grupie przez nauczycieli i specjalistów SCWEW we współpracy odpowiednio z nauczycielem/specjalistą szkoły ogólnodostępnej;
  • prowadzenie modelowych zajęć specjalistycznych oraz lekcji otwartych w szkole ogólnodostępnej lub w SCWEW;
  • organizowanie szkoleń specjalistycznych oraz sieci współpracy i samokształcenia we współpracy z innymi podmiotami;
  • prowadzenie bazy informacji o instytucjach i podmiotach udzielających wsparcia w środowisku lokalnym;
  • wypożyczanie podręczników, sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych ściśle dostosowanych do potrzeb uczniów.

Każde dziecko ma mieć zagwarantowaną pomoc, w tym psychologiczno-pedagogiczną, która będzie dostosowana do jego potrzeb. Od kilku lat Ministerstwo Edukacji i Nauki współpracuje ze specjalistami nad stworzeniem najlepszego modelu międzyresortowego wsparcia. Ośrodki SCWEW mają być gwarantem uzyskania przez dzieci takiej pomocy.

Podkarpacka inauguracja programu odbyła się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach w przedszkolu „Ogród dobrych serc”, które jest częścią ośrodka.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE