Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli jest realizatorem grantu pt. „O zdalnym nauczaniu …” w ramach projektu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w kształceniu na odległość” prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Celem projektu jest:

podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach, przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli.
Szkolenia będą składały się z minimum 5 obszarów tematycznych wybranych przez nauczyciela spośród 12 modułów (moduły: Metodyka edukacji zdalnej, Zintegrowana Platforma Edukacyjna są obowiązkowe). Szkolenia zostaną zrealizowane w formie e-learningowej na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej lub stacjonarnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.

Szkolenia obejmą następujące obszary tematyczne:

 • Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej; 5h / zdalnie.
 • Organizacja procesu kształcenia i wychowania; 7h / zdalnie.
 • Metodyka edukacji zdalnej; 5h / stacjonarnie.
 • Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej; 5h / zdalnie.
 • Narzędzia edukacji zdalnej; 4h / zdalnie.
 • Zintegrowana Platforma Edukacyjna; 5h / stacjonarnie.
 • MS Teams; 5h / stacjonarnie.
 • Zoom; 5h / stacjonarnie.
 • Google Meet; 5h / zdalnie.
 • Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych; 3h / stacjonarnie.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej; 2h / zdalnie.
 • Prawne aspekty edukacji zdalnej; 2h / zdalnie.

Oprócz działań szkoleniowych będzie udzielane indywidualne wsparcie konsultacyjno-doradcze. Rekrutacja uczestników prowadzona będzie z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Link do rejestracji znajdziecie Państwo tutaj. Rejestracja będzie prowadzona do 5 listopada 2021 r., liczba miejsc jest ograniczona a o zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Szkolenia i konsultacje będą prowadzone od listopada 2021 r. w godzinach popołudniowych, po zrekrutowaniu uczestników poszczególnych grup.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE