Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Czym jest edukacja międzykulturowa?

Edukacja międzykulturowa jest czymś więcej niż wiedzą szkolną i uczeniem o innych kulturach - jest uczeniem postaw i umiejętności niezbędnych w kontaktach  z  ludźmi myślącymi, postępującymi i wyglądającymi inaczej niż my, jest reakcją na dostrzeżenie wielokulturowości współczesnych społeczeństw.

 

Iwona Fechner-Sędzicka CKU TODMiDN

Iwona Fechner-Sędzicka CKU TODMiDN

Edukację międzykulturową warto i należy rozpocząć jak najwcześniej, ponieważ otwarcie Polski na świat, związane z wejściem do Unii Europejskiej, pociąga za sobą napływ imigrantów, co powoduje konieczność przygotowania dzieci do życia w wielokulturowym i wielowymiarowym społeczeństwie. Obecnie w Polsce żyje ok. 800 tysięcy przedstawicieli innych narodowości. Są wśród nich Ukraińcy, Niemcy, Białorusini, Litwini, Łemkowie, Ormianie, Czesi, Słowacy, Cyganie, Żydzi, Tatarzy i in.

Iwona Fechner-Sędzicka CKU TODMiDN

Iwona Fechner-Sędzicka CKU TODMiDN

Elementy edukacji międzykulturowej – głównie europejskiej, realizowane są w wielu szkołach i najczęściej przybierają formę Dni Europejskich lub spotkań z ciekawymi przedstawicielami innych kultur. Jednak skuteczna edukacja międzykulturowa wymaga szeregu zaplanowanych działań, których wspólnym celem jest:

  • popularyzacja wiedzy o kulturach i społeczeństwach świata,
  • nauczenie umiejętności życia w nowych społeczeństwach oraz akceptacji odmienności i tolerancji dla różnorodności religijnej i obyczajowej,
  • budzenie ciekawości i chęci poznania innych,
  • poszukiwanie podobieństw i dążenie do zrozumienia różnic,
  • uczenie otwartości i umiejętności rozmawiania
  • budzenie refleksji nad własną kulturą i pogłębienie jej znajomości.

Iwona Fechner-Sędzicka CKU TODMiDN

Iwona Fechner-Sędzicka CKU TODMiDN

Warsztaty realizowane w CKU TODMiDN (Japonia, Chiny, Indie) miały na celu wzbogacenie wiedzy i kompetencji nauczycieli w zakresie planowania, organizowania i realizowania treści z zakresu edukacji międzykulturowej. W ramach warsztatów nauczyciele poznawali ciekawostki, zwyczaje, obrzędy, kuchnię innych narodów, wzbogacali swój warsztat pracy o ciekawe materiały, zabawy, pomysły przydatne w pracy z uczniami w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Iwona Fechner-Sędzicka CKU TODMiDN

Iwona Fechner-Sędzicka CKU TODMiDN

Iwona Fechner-Sędzicka
Były doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej
CKU TODMiDN

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE