Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Jestem doradcą metodycznym nauczycieli historii i wos szkół ponadgimnazjalnych od 1994 r.  W  CKU TODMiDN dzieliłam swoje obowiązki z  doradcą nauczycieli szkół podstawowych Panią  Haliną Zubrycką i  doradcą nauczycieli szkół gimnazjalnych Panem Stanisławem Jurczakiem, od 2007 r.  sprawuję opiekuję nad nauczycielami historii i wos wszystkich typów szkół.

 

Maria Jadczak CKU TODMiDN

Maria Jadczak CKU TODMiDN

Swoje obowiązki wobec środowiska historyków Torunia i szkół objętych pomocą Ośrodka kształtuję zgodnie modelem doradztwa liberalno – dialogowego. Zależy mi na osobistych, interakcyjnych kontaktach z nauczycielami, którzy we wspólnej pracy i przedsięwzięciach inicjowanych przez doradcę rozwiązują problemy edukacyjne.

W ramach przedsięwzięć realizowanych przez doradcę wspólnie z  nauczycielami różnych  toruńskich szkół np.: VLO, IV LO, III LO, GiLA oraz Zespołu Szkół w Golubiu Dobrzyniu im. Anny Wazówny   na szczególną uwagą zasługują debaty oksfordzkie. Oceniającymi poszczególne zespoły uczniowskie są zawsze nauczyciele i uczniowie innych toruńskich szkół a nawet rajcy miejscy naszego miasta lub profesorowie UMK. W ramach debat nauczyciele dotychczas obserwowali dyskusje na następujące tematy:

 • Kultura powinna być zjawiskiem masowym.
 • Obywatelskie nieposłuszeństwo w państwie demokratycznym jest słuszne.
 • Społeczność międzynarodowa nie powinna ingerować w sprawy wewnętrzne suwerennych państw.
 • Dążenie do europejskiego uniwersalizmu jest korzystniejsze dla społeczeństwa polskiego niż podkreślanie tożsamości narodowej.
 • Józef Piłsudski jako człowiek, wódz i polityk – obrona i oskarżenie. (3 razy)
 • Stanisław August Poniatowski jako człowiek, wódz i polityk – obrona i oskarżenie. (2 razy)
 • Konstytucja 3 maja źródłem upadku państwa polskiego.
 • Finlandyzacja lepszym rozwiązaniem dla Polski niż brawura powstańcza.
 • Realizm polityczny Aleksandra Wielopolskiego lepszy niż brawura powstańcza.
 • Napoleon Bonaparte wykorzystał Polaków do realizowania własnej racji stanu.
 • Wysiłek państw obcych zdecydował o odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r.
 • Polacy są antysemitami. (3 razy)
 • Polityka zagraniczna Polski w latach 30 –tych źródłem klęski wrześniowej.
 • Realizowanie idei globalnej wioski jest korzystne dla społeczeństwa polskiego.
 • Racja stanu pozwala na zastosowanie makiawelizmu w polityce.
 • Nie powinniśmy reagować na łamanie praw człowieka w Chinach.
 • Świat milczał w obliczu Holocaustu.

Inne formy dyskusji panelowej:

 • Negocjacje unijne w kwestii rolnictwa.
 • Prawda i mity o PRL.
 • Unia europejska federacja czy konfederacja.

Innym sposobem  prezentowania  doświadczeń  edukacyjnych propagowanym przez doradcę były  wystawy przygotowane z uczniami V LO. Taka forma pracy wymaga zarówno pewnego „wysiłku zbierackiego” , ale także wiedzy. Rozszerza horyzonty myślowe uczniów, dając im możliwość dokonywania porównań i krytycznej selekcji materiałów. Bliski kontakt  ze źródłami historycznymi, jakimi są mniej lub bardziej stare dokumenty i przedmioty, budzi w młodych ludziach respekt dla przeszłości, a przez to szacunek dla minionych pokoleń.

  • Wybitni Torunianie  XX - lecia międzywojennego
  • Historia zaklęta w przedmiocie (2 razy)

Maria Jadczak CKU TODMiDN

Maria Jadczak CKU TODMiDN

  • Burza hormonalna (2 razy)

Maria Jadczak CKU TODMiDN

Maria Jadczak CKU TODMiDN

  • Most ponad rzekami krwi – wystawa z wycinków prasowych i ponad wyznaniowa debata: red naczelny czasopisma „Midrasz” K. Gebert,  pastor J. Molin, pop  M. Hajduczenia, ksiądz  J. Nowakowski

Maria Jadczak CKU TODMiDN

  • Anna  Frank – historia na dzień dzisiejszy – wystawa i warsztaty dla młodzieży z wolontariuszami z Amsterdamu.

Maria Jadczak CKU TODMiDN

Maria Jadczak CKU TODMiDN

  • Żydzi w Polsce swoi czy obcy – wystawa i spotkanie z ambasadorem Izraela Dawidem Peelegiem

Maria Jadczak CKU TODMiDN

 • Festiwal Twórczości Młodych
 • Subkultury Młodzieżowe
 • Toruński Cmentarz Żydowski (3 razy w V LO i Dwór Artusa)
 • Dobrzy ludzie w czasach zła – Sprawiedliwi wśród Narodów Świata – oraz dyskusja  z prof. dr hab. Jackiem Wijaczką na temat książki Jan Tomasza Grossa „Strach”
 • Muzyka i demokracja w tym dyskusja i koncert rockowy  - Czy w PRL muzyka rockowa była wentylem bezpieczeństwa używanym przez władze komunistyczne do „skanalizowania” wolnościowych postaw młodzieży?

Od 2004 r. doradca  jest współorganizatorem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla gimnazjów, początkowo z Panem Stanisławem Jurczakiem a od 2007 r. samodzielnie, wspierany przez starszego wizytatora Kuratorium Oświaty  Pana Dariusza Zagórskiego. W konkursie co roku uczestniczy średnio około 2,5 tysiąca uczniów szkół gimnazjalnych w sześciu okręgach: Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Inowrocław, Włocławek,  Brodnica. Laureaci tego prestiżowego Konkursu byli dotychczas  zwolnieni z egzaminów gimnazjalnych w części humanistycznej.  Środowisko nauczycieli historii dzięki temu Konkursowi integruje się poprzez współpracę podczas sprawdzania prac i  zabezpieczania warunków organizacyjnych oraz porównuje osiągnięcia  swoich uczniów.

Ważnym przedsięwzięciem integrującym środowisko nauczycieli historii jest doroczny Konkurs wiedzy o Toruniu prowadzony początkowo  przez Pana Zbigniewa Grochowskiego a następnie  przez Panią Katarzynę Lewandowską z Zespołu Szkół nr  VIII. doradca  systematycznie jako ekspert  uczestniczy w pracach komisji konkursowej. Wielu nauczycieli historii i wos zaprasza doradcę i innych kolegów na organizowane przez siebie przedsięwzięcia np. Pani Ilona Cichoń – konkurs o Unii Europejskiej, Pani Małgorzata Hoppe – jasełka szkolne, Pani Iwona Macioszek – wystawa pod hasłem „Liberatura”,  Pan Marek Beyger, Pan Krzysztof Staszewski i Pani Iwona Podraza  -  uczniowskie wydawnictwa o charakterze regionalnym itd.

Wśród  nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych  doradca propaguje ideę uczestnictwa uczniów w Olimpiadach: Historycznej, Praw Człowieka, Wiedzy o Unii Europejskiej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, jest  sekretarzem Olimpiady (obecnie konkursu)  Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939r.

Dzięki współpracy doradcy z wieloma wydawnictwami edukacyjnymi, pracownikami naukowymi IPN w Bydgoszczy oraz Warszawie, Wyższą Szkołą Filologii Hebrajskiej w Toruniu  a także  UMK w Toruniu nauczyciele historii mają kontakt z najnowszymi badaniami naukowymi oraz aktualnie nurtującymi środowisko historyczne dyskusjami np. Prof. dr hab. Jerzy Eisler „Solidarność przegrana – Solidarność zwycięska?”, prof. dr hab.  Wojciech Polak „Humor stanu wojennego”, prof. dr hab. Zbigniew Karpus  „ Antykatyń – polityka historyczna w stosunkach polsko – rosyjskich” itd. W roku szkolnym 2009/10 nauczyciele uczestniczyli w comiesięcznym seminarium prowadzonym przez pracowników naukowych – IPN  w Bydgoszczy. W II semestrze roku szkolnego 2010/11 we współpracy z Instytutem Historii UMK  doradca zorganizował Wszechnicę Akademicką, w której oprócz nauczycieli uczestniczyli także uczniowie.

Maria Jadczak CKU TODMiDN

Współpraca doradcy z muzealnikami pozwoliła także  na propagowanie wśród uczniów i nauczycieli działań Muzeum Okręgowego np. wystawy dotyczące: „Twórczości  Artura Grottgera”, „Masonerii polskiej”, „Torunia w dobie okupacji”;  Muzeum Etnograficznego np. „Tajemnice codzienności”, „Wielokulturowość ziem polskich” czy Muzeum Armii Krajowej. Uczniowie VLO dzięki współpracy z kustoszami z Muzeum AK nakręcili film „Śladami ZO, czyli krótki życiorys Elżbiety Zawackiej” , który zaprezentowano jako wzór do pracy metodą projektów na konferencjach dla nauczycieli historii wszystkich typów szkół.

Polskie Towarzystwo Historyczne wraz ze Stowarzyszeniem Oświatowców Polskich we współpracy z doradcą metodycznym od siedmiu lat organizuje „Toruńskie Spotkania Dydaktyczne.” Plonem tych spotkań jest publikacja (dzięki SOP!) wystąpień dydaktyków z całego kraju, które wskazują nowe kierunki w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie.

W roku szkolnym 2011/12 doradca  zaproponował nauczycielom warsztaty:

 1. mające na celu zwrócenie uwagi, przez nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych na wymogi reformy edukacji w ramach kształcenia modułowego -  „Sposób przygotowania do nauczania na czwartym etapie edukacyjnym „Dziedzictwo epok”
 2. przedstawiające sposoby uatrakcyjnienia lekcji historii przy pomocy „historii obyczajów”
 3. odnoszące się do „wykorzystania fragmentów filmów fabularnych na lekcjach historii i wos

W ramach reformy edukacji, dyrektorzy szkół mogą się zwracać do doradcy aby po opracowaniu raportu statystycznego, sprawdzić w jaki sposób wykorzystać egzaminy zewnętrzne (także próbne) do podnoszenia jakości pracy szkoły.

Maria Jadczak
Doradca metodyczny ds. historii i wos
CKU TODMiDN

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE