Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Doradztwo metodyczne w zakresie plastyki i muzyki w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz wiedzy o kulturze w szkołach ponadgimnazjalnych jest ukierunkowane głównie na to, aby sprostać nowym wyzwaniom edukacji na wszystkich poziomach nauczania. Zmiany jakie dokonały się na skutek reformy edukacji wymagają od nauczycieli nowatorskiego podejścia do nauczania.

 

Anita Przybyszewska-Pietrasiak CKU TODMiDN

Zadaniem dydaktyki przedmiotów artystycznych jest ukształtowanie umiejętności uczniowskich i efektywne przekazanie wiedzy przewidzianych w podstawie programowej z zakresu tych przedmiotów. Przedmioty artystyczne rozwijają wiele cennych umiejętności, w tym kształtują uczniowską kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, aktywność, umiejętność twórczego i krytycznego myślenia.

Kształtowanie kreatywności sprzyja rozwijaniu różnorodnych zdolności uczniów, pomaga w odkrywaniu własnych możliwości, budzi ciekawość poznawczą, ułatwia realizację własnych pomysłów. Twórczy nauczyciel to twórczy uczniowie, dlatego ważny jest nieustanny rozwój osobisty nauczyciela, jego kompetencji i umiejętności nowoczesnego nauczania. Współpraca doradcy metodycznego sztuki z nauczycielami jest zorientowana na kształtowanie i doskonalenie umiejętności metodycznych i dydaktycznych.

Nauczyciele plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze chętnie uczestniczą we wszystkich proponowanych przez doradcę metodycznego sztuki formach doradztwa. Część form zbiorowych współtworzą aktywni nauczyciele. Tematyka spotkań przedmiotowo – metodycznych związana je z najnowszymi trendami w nauczaniu i wskazywaniem nowych rozwiązań edukacyjnych. Podczas konsultacji indywidualnych praca doradcy polega na wszechstronnym wsparciu rozwoju osobistego nauczyciela, rozwiązywaniu zgłaszanych problemów.

Tematyka różnorodnych form doradztwa i doskonalenia nauczycieli to szkolenia Rad Pedagogicznych dotyczące zagadnień związanych z efektywnymi technikami uczenia, rozwijaniem uczniowskiej kreatywności.

Anita Przybyszewska-Pietrasiak CKU TODMiDN

Anita Przybyszewska-Pietrasiak CKU TODMiDN

Fotografie z konferencji przedmiotowo-metodycznych i konsultacji zespołowych organizowanych przez doradcę w miejskich muzeach i placówkach kultury

Tematyka konferencji przedmiotowo – metodycznych i konsultacji zespołowych:

 • Założenia reformy programowej
 • Efektywna realizacja nowej podstawy programowej MEN z plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze
 • Technologia informacyjno-komunikacyjna w edukacji artystycznej - technologie i środki dydaktyczne
 • Prowadzenie zajęć artystycznych w gimnazjum
 • Rozwijanie artystycznego talentu ucznia
 • Terapeutyczne funkcje sztuki w pracy z uczniem nadpobudliwym
 • Olimpiada Artystyczna z historii sztuki w szkołach ponadgimnazjalnych
 • Zasady planowania i wdrażania innowacji pedagogicznych na lekcjach i zajęciach plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze
 • Przykłady dobrych praktyk czyli interesujące lekcje plastyki i muzyki w szkole podstawowej i gimnazjum
 • Zasady tworzenia własnych programów nauczania i modyfikowania istniejących
 • Dokumentowanie dorobku zawodowego nauczyciela plastyki i muzyki ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego.

Z dydaktycznego punktu widzenia istotne jest rozwijanie praktycznych umiejętności nauczycieli przedmiotów artystycznych. Warsztaty metodyczne sprzyjają uczeniu i rozwijaniu specyficznych umiejętności. Doradca organizuje wiele form warsztatowych, dzięki którym nauczyciele wciąż poszerzają swój warsztat pracy.

Tematyka warsztatów przedmiotowo – metodycznych:

 • arteterapia w pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze, tańce i zabawy z instrumentami, warsztaty wokalne
 • Jak napisać program nauczania do plastyki, muzyki, zajęć artystycznych zgodny z nową podstawą programową
 • głos – instrument niezwykły
 • warsztaty artystyczne: taniec, filcowanie, fotografia, tkactwo, tkanina artystyczna , warsztaty technik plastycznych
 • sztuka zamykania przestrzeni czyli praktyczne lekcje architektury
 • analiza dzieła sztuki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej nowoczesne metody nauczania
 • technologia informacyjno-komunikacyjna w edukacji artystycznej

Anita Przybyszewska-Pietrasiak CKU TODMiDN

Warsztaty filcowania – kwiecień 2011

Doradca organizuje spotkania nauczycieli w toruńskich muzeach, galeriach i instytucjach kultury, połączone z poznawaniem specyfiki poszczególnych instytucji, zwiedzaniem wystaw, wysłuchaniem koncertów, zapoznaniem z ofertą edukacyjną, lekcjami muzealno-warsztatowymi.

Anita Przybyszewska-Pietrasiak CKU TODMiDN

Warsztaty artystyczne podczas "Biennale sztuki dzieci i młodzieży" w Muzeum Etnograficznym w Toruniu

Anita Przybyszewska-Pietrasiak CKU TODMiDN

Muzeum Okręgowe w Toruniu warsztaty dla nauczycieli "Ślad"

Anita Przybyszewska-Pietrasiak CKU TODMiDN

Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu - nauczyciele na wystawie "Interaktywny Plac Zabaw"

Możliwości szerokiej prezentacji osiągnięć uczniów i nauczycieli dają przeglądy i konkursy twórczości muzycznej i plastycznej. Doradca metodyczny organizuje i współorganizuje takie formy spotkań ze sztuką, na których prezentowane są efekty pracy z uczniem zdolnym.

Anita Przybyszewska-Pietrasiak CKU TODMiDN

Anita Przybyszewska-Pietrasiak CKU TODMiDN

Wręczenie nagród i wystawa konkursu plastyczno-ekologicznego „Przestrzenie przyrody” organizowanego przez doradcę metodycznego sztuki CKU TODMIDN, Urząd Miasta Torunia i Ogród Zoobotaniczny w Toruniu

Anita Przybyszewska-Pietrasiak
Doradca metodyczny ds. plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze
CKU TODMiDN

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE