Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” udostępniam klauzulę informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Toruniu przy Pl. św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń, w ramach którego działa Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.

Dane do kontaktu:

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z siedzibą w Toruniu przy Pl. św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń.

Dane do kontaktu:

3. Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie
i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego w celu realizacji zadań statutowych(art. 6 ust. 1, lit. c RODO) oraz na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu prowadzenia rekrutacji na poszczególne formy doskonalenia nauczycieli.

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w CKU-TODMiDN.

5. Podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności lub brak możliwości udziału w organizowanych formach doskonalenia nauczycieli.

6. Dane osobowe przetwarzane będą przez CKU-TODMiDN wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora danych podstaw prawnych wynikających z art. 6 rozporządzenia RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy prawnej.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

8. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

9. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);
  • przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

10. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych przysługują Państwu niżej wymienione prawa w zakresie określonym we wskazanych przepisach rozporządzenia:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21.

11. Realizacja Państwa praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.

12. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

13. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE