Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel. 56-657-74-86, 535 430 957 metodycy@metodycy.torun.pl

Nasza misja: Kompleksowe wspomaganie szkół, placówek i nauczycieli w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych, organizacyjnych i wychowawczych wynikających z ich potrzeb.

Ogólne cele działania Sieci:

Ogólne cele działania Sieci:

 • Wymiana doświadczeń między uczestnikami.
 • Nawiązanie kontaktów współpracy pomiędzy szkołami i placówkami/ instytucjami.
 • Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół i placówek / instytucji należących do Sieci.
 • Poszerzenie kompetencji uczestników.
 • Wspólne wykonywanie zadań.
 • Dzielenie się dobrymi praktykami przez uczestników.
 • Pozyskiwanie merytorycznego i metodycznego wsparcia ekspertów.

Nasza dewiza: Jeśli chcesz COŚ otrzymać w  Sieci, musisz COŚ do tej  Sieci dać od siebie...

Opis:  Sieć funkcjonuje w oparciu o plan pracy przygotowany przez koordynatora z uwzględnieniem potrzeb jej uczestników. Członkowie sieci mogą korzystać z własnych doświadczeń oraz pomocy zewnętrznych ekspertów (np. w formie szkoleń), pracując przy wsparciu koordynatora. Spotykają się 4 – 5 razy w roku szkolnym na terenie macierzystej placówki lub w Centrum, aby wspólnie rozwiązywać problemy, dzielić się pomysłami i wdrażanymi rozwiązaniami pedagogicznymi. Do wsparcia pracy sieci może być wykorzystywana platforma internetowa jako forum wymiany doświadczeń.

Sieć może mieć charakter otwarty lub zamknięty, w zależności od charakteru rekrutacji zgodnie z wolą inicjatorów.

Sieci współpracy i samokształcenia są elementem zmodernizowanego systemu doskonalenia i wspomagania rozwoju szkół.

Spotkanie I

Termin:  27.02 2018r.

Miejsce: TODMiDN, plac Św. Katarzyny 8

Godzina: 16:00

Adresat:  szkolni liderzy DEZ, doradcy zawodowi.

Cele:

 • opracowanie planu pracy sieci  współpracy i samokształcenia szkolnych liderów DEZ i doradców zawodowych;
 • uruchomienie internetowej bazy informacji edukacyjno - zawodowej za pomocą Platformy Edukacyjnej TODMiDN.

Zagadnienia:

 1. Integracja grupy i  ustalenie zasad.
 2. Ankieta  potrzeb.
 3. Ustalenie programu pracy sieci i harmonogramu spotkań.
 4. Platforma Edukacyjna Moodle jako element wspierający funkcjonowanie sieci - zapoznanie z zasadami korzystania.

Efekty po spotkaniu I:

 • utworzenie sieci współpracy i samokształcenia szkolnych liderów DEZ i doradców zawodowych;
 • zbadanie potrzeb i oczekiwań liderów;
 • ustalenie programu i harmonogramu pracy sieci;
 • uruchomienie sieci w formie interaktywnej za pomocą Platformy Edukacyjnej.

Instytucje, z którymi współpracujemy

partner partner partner partner partner partner partner partner partnerErasmus+EPALE